Adresas: 
Justiniškių g. 84, Vilnius
Tel.: 5-242 6295

Internetinė svetainė: 
http://www.darzeliai.tk/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių, rusų
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos
  • Ikimokyklinio ugdymo programa „Žinių šaltinėlis“ skirta nuo 1 iki 5 (6) metų vaikams. Šios programos pagrindiniai uždaviniai: suteikti kokybišką ugdymą ir visapusišką globą bei priežiūrą, nuolat rūpinantis vaiko fizine ir psichine sveikata; padėti formuotis bendravimo įgūdžiams; ugdyti pagarbos jausmą kitiems, atsakomybę už savo veiksmus; sudaryti sąlygas vaiko biologiniam ir socialiniam vystymuisi per pagrindinę jo amžiui būdingą veiklą – žaidimą. 
  • Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių (išimtiniais atvejais - dvejų) metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 5 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas vyksta pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2002 m. liepos 24 d. įsakymu Nr.1147, taip pat pagal priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo metodines rekomendacijas. Jose nusakyti pagrindiniai vaikų nuo 5 iki 6/7 metų ugdymo(si) tikslai, principai, sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinos vaikų kompetencijos, nurodytos vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys bei būdai, teikiantys galimybę per vienerius metus pasiruošti vaikui mokyklai. 
  • Tarptautinė programa „Zipio draugai“ skirta 5–7 metų vaikams. Jos tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai" moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. 
  • Kitakalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymo darželyje programa. Programos tikslas - padėti įstaigą lankantiems rusakalbiams vaikams (nuo 3 iki 6-7 metų amžiaus) sėkmingai integruotis į bendruomenę. Programoje atsispindi laipsniškas vaikų lietuvių kalbos mokymas: vaikai įgaus lietuvių kalbos įgūdžių, išmoks taisyklingo tarimo ir aktyviojo žodyno. 
  • Sveikatos stiprinimo programa. Jos tikslas - užtikrinti įstaigą lankančių vaikų fizinės ir psichinės sveikatos saugumą ir stiprinimą, formuojant nuostatus sveikai gyventi. Taip pat įtvirtinti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, teikiant būtinas žinias apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą.